Bibliu netreba prepisovať.
Svet ju potrebuje
znova čítať.
A Biblia nem szorul
arra, hogy újraírják.
A világ szorul arra,
hogy újra olvassa.
(neznámy autor)

"Dôveruj celým srdcom Hospodinovi." (Prísl. 3,5)

"Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou." (Matka Tereza)

“Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.”
(I. Kor 1:18)

"Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti."
(Rím 12:10)

"Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi!"
(Žalmy 96:2-3)

"Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu."
(Prísl. 15,30)

"Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli." (Žid 13:2)

"Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo."
(Mk 10:14)

„...Čokoľvek ste urobili jednému... mne ste urobili...„
(Mat 25:31-46)

Arrow
Arrow
Slider
vivien_es_krisztofer

O nás

Naším poslaním je zasadiť novú, misijnú víziu do maďarských reformovaných zborov, a viesť cigánskeho ľudu ku Kristovi. 

Snažíme sa dostať o čo najviac miest v súlade s našou misijnou víziou, pracujme stále pružnejšie, farebne vyjadrovať starostlivú lásku nášho Otca v životoch ľudí, spásonosnú správu o Kristovi a obnovujúcu silu Ducha Svätého.

Naši podporovatelia

Naši partneri

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX