Svätý Peter

Službu vo Svätom Petri sme zahájili podporením práce detskej misie Mustármag (Horčičné semienko). Organizovali sme spoločné tábory, slávnostné príležitosti, remeselnícke kurzy. Mladých, ktorí vyrástli z detskej misie sa chopila rómska misia, ktorá ich ďalej podporuje formou umožnenia ich účasti v táboroch či ďalšieho vzdelávania. Jedna z mladých vysokoškolákov, ktorá z nich tiež vyrastala je Ilona Csonka, v súčasnosti vedie týždenné stretnutia s deťmi, a slúži v táboroch už 5 rokov. Malú miestnu komunitu, ako aj vysokoškolské štúdium Ilonky (Inci) podporuje kórejský cirkevný zbor v Bratislave.

Veľký Blh

Cestu pre rómsku misiu vo Veľkom Blhu otvoril kurz hry na gitaru za pomoci ochotných členov cirkevného zboru. Okrem gitarových lekcií vedených miestnym farárom Lászlóm Gebe organizujú presbyteri pomocou projektu podporovaného spoločnosťou HEKS hodiny náboženstva, kurz varenia a športové podujatia už 3 roky. Na potešenie všetkých v cirkevnom zbore, spustenie programu umožnilo získať späť do vlastníctva cirkvi budovu reformovanej školy.

Šimonovce

V Šimonovciach začala misijná služba tiež s podporou HEKS. Predtým sme už boli v kontakte s deťmi, ktoré navštevovali náboženskú výchovu v miestnej základnej škole. Nakoniec sa v programe ukotvili týždenne organizované remeselné kurzy pre menšie deti a biblické lekcie pre mládež. Je zvlášť potešením, že do služby sa podarilo zapojiť jednu z matiek, a s prácou nám pomáhajú aj dve učiteľky z miestneho cirkevného zboru.

Slavec

Získavať mladých ľudí v Slavci začal ešte Miklós Nyéky, ktorý tam predtým pôsobil, a našiel si k nim cestu cez lásku k hudbe. Vďaka nepretržitému cvičeniu skupinka prerástla do kapely, miestni mladí ľudia hrajú niekoľkokrát do roka – evanjelizujú na podujatiach v okolitých dedinách. Hudobné nástroje a zvukovú aparatúru pre mladých sme zakúpili tiež s podporou HEKS. Aj zriadenie tunajšieho komunitného centra, ktoré medzitým bolo podporené z grantu, prispieva k spestreniu jednotlivých akcií, pretože i sociálni pracovníci, ktorí v ňom pracujú, sa podieľajú na organizácii podujatí realizovaných cirkevným zborom. Centrum sídli v starej budove farnosti. Na programy dohliada miestny farár János André.

Vidová

Činnosť vo Vidovej sa začala ako spoločný projekt so Slaveckým HEKS-om, spočiatku sme organizovali ludotéky, ale deti z kolónií bolo ťažké zapojiť do pravidelných programov, preto sa vedúci miestneho cirkevného zboru rozhodli usporiadať každý mesiac rodinné dni, aby vzbudili záujem starších generácií, a vybudovali s nimi dôverné vzťahy. Plány do budúcnosti zahŕňajú zabezpečenie vybudovania práčovne a kúpeľne v Kalvínskom dome, aby si obyvatelia kolónií mohli uspokojiť svoje základné hygienické potreby. Vo Vidovej pomáha organizovať a realizovať programy aj sociálny pracovník a dve rómske ženy.

Veľký Horeš

Rómskych detí vo Veľkom Horeši sa ujala farárka Melinda Kása, taktiež vďaka pomoci HEKS. Obnovou kostola a budovy vo farskej záhrade bude možné založiť divadelný krúžok a krajčírsku dielňu, a vznikne tým aj miesto pre hodiny náboženskej výchovy a iné slávnostné podujatia.

Čata

Naše pôsobenie v Čate je zvláštne tým, že pre našu činnosť tu vytvorila zázemie rómska organizácia Romane Jíle založené pred takmer 20 rokmi tu žijúcim Istvánom Babindákom a jeho rodinou, a cigánsky dom Romano Kher. Našli sme v nich aktívnych a rozmanitých služobníkov, ktorí sa pred rokom pomaly začlenili do cirkevného zboru reformovanej cirkvi v Pohronskom Ruskove. Kontaktovali nás pracovníci Romano Kher v Čate, že u nich chýba evanjelizačná činnosť, a oni by chceli aby bola. Medzi ich pestré aktivity patrí výučba rómskej etnológie, recitačné súťaže, oslavy Medzinárodného dňa Rómov a spomienková slávnosť z príležitosti Rómskeho holokaustu, ako aj ich „záhrada zázrakov“. Misijnú prácu tu vykonávali diakon Ildikó Bohák a farár Árpád Tóth.

Pavlovce

V Pavlovciach začala misijná práca pod dohľadom miestneho farára Richarda Bihariho vďaka ochote manželského páru – ktorý vystúpil z kresťanského zboru Slobodnej cirkvi – slúžiť. Vďaka pozitívnemu a podpornému postoju starostu dôjde v blízkej budúcnosti k prestavbe jedného zo skladov kultúrneho domu, ktorý bude slúžiť ako miesto pre misijné biblické lekcie a ďalšie programy.

Dvory nad Žitavou

Tunajšiu misijnú prácu sme v rokoch 2010 až 2013 realizovali v rámci domácich biblických lekcií. Miesto pre našu službu nám poskytla Mária Munka vo svojom rodinnom dome. Prvý výsev tu pred nami vykonal nebohý Uwe Martin Schmidt. Týždenne organizované biblické lekcie tu spestrili podujatia ako Szeretethíd (Most lásky), čakanie na sviatky, festivaly a tábory. Žiaľ, miestna služba z našej strany vyhasla.

Harčáš a Kračanská cesta

Umelo vytvorené rómske osady pri Komárne a Dunajskej Strede sme pravidelne navštevovali každý mesiac podujatiami ako čakanie na sviatky či deň detí, ale bohužiaľ, klesajúci počet výjazdov z dôvodu slabej účasti miestneho cirkevného zboru poukázal na potrebu väčšej kapacity, aby mohla byť služba vykonávaná efektívne. Na týchto miestach už z našej strany misijná služba neprebieha.

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX