Reformovaná rómska misia na Slovensku
Slider

Našim poslaním je zasadiť novú misijnú víziu do maďarských kresťanských reformovaných cirkevných zborov a viesť Rómsky ľud ku Kristovi. V súlade s našou misijnou víziou sa snažíme v životoch ľudí čo najpružnejším a najpestrejším spôsobom prejaviť starostlivú lásku Otca, spasiteľskú radostnú zvesť Krista a znovu-tvoriacu moc Ducha Svätého.

Naša cirkev sa usiluje plniť svoje poslanie získané z misijného príkazu spôsobom, ktorý je hodný jej povolaniu. Šírenie evanjelia smerom k Rómom je nielen príležitosťou pre nás, ale aj našou povinnosťou.

Našim poslaním je zasadiť novú misijnú víziu do maďarských kresťanských reformovaných cirkevných zborov a viesť Rómsky ľud ku Kristovi. V súlade s našim misijným presvedčením sa snažíme v životoch ľudí čo najpružnejším a najfarebnejším spôsobom prejaviť starostlivú lásku Otca, spasiteľskú radostnú zvesť Krista a znovu-tvoriacu moc Ducha Svätého.

Byť všade...

V čoraz viac obciach sa nám darí organizovať evanjelizáciu, biblické lekcie, tábory, pre ktoré srdečne vítame pracovité ruky, spolupracovníkov a spoluslužobníkov, a prosíme modliace sa duše, pretože „Žatva je veľká…“ Medzi našimi spolupracovníkmi sú kapláni, katechéti, pedagógovia, nadšení dobrovoľníci, a hľadáme kontakty s vedúcimi, ktorí zastupujú Rómov. Udržiavame úzke kontakty s pracovníkmi rómskej misie Reformovanej cirkvi v Maďarsku.

Pod väčšou strechou..

Spolupracovníci, ktorí slúžili v Rómskej misii Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvi, sa stali organizovanou pracovnou skupinou v roku 2012. Naša cirkev zriadila neziskovú organizáciu Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o., ktorá má slúžiť na zabezpečenie finančných prostriedkov. Od júna 2016 je Reformovaná rómska misia spolu s diakoniou a väzenskou misiou zastrešená väčšou organizáciou Missio Reformata n.o.

Byť všade...

V čoraz viac obciach sa nám darí organizovať evanjelizáciu, biblické lekcie, tábory, pre ktoré srdečne vítame pracovité ruky, spolupracovníkov a spoluslužobníkov, a prosíme modliace sa duše, pretože „Žatva je veľká…“ Medzi našimi spolupracovníkmi sú kapláni, katechéti, pedagógovia, nadšení dobrovoľníci, a hľadáme kontakty s vedúcimi, ktorí zastupujú Rómov. Udržiavame úzke kontakty s pracovníkmi rómskej misie Reformovanej cirkvi v Maďarsku.

Pod väčšou strechou...

Spolupracovníci, ktorí slúžili v Rómskej misii Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvi, sa stali organizovanou pracovnou skupinou v roku 2012. Naša cirkev zriadila neziskovú organizáciu Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o., ktorá má slúžiť na zabezpečenie finančných prostriedkov. Od júna 2016 je Reformovaná rómska misia spolu s diakoniou a väzenskou misiou zastrešená väčšou organizáciou Missio Reformata n.o.

Referentka rómskej misie

Som Zsuzsanna Tóth, pochádzam z Vyšných Valíc, okres Rimavská Sobota. Po ukončení strednej školy pedagogickej som na univerzite v Komárne vyštudovala odbor maďarský jazyk a literatúra a katechetika. Potom som popri vyučovaní náboženskej výchovy absolvovala doktorandské štúdium na katedre teológie v odbore praktická teológia.

Svoju misijnú službu som začala ako dobrovoľníčka. V službách našej cirkvi pôsobím už pomaly 4 roky ako referentka rómskej misie Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvi. Vďaka Pánu Bohu, čoraz viac ľudí si otvára svoje srdce službe a prijatiu viery, a na druhej strane voči Božiemu slovu.

Pretože misijná služba pôsobí dvoma smermi, rada by som vám stručne porozprávala, čo mi dala a stále dáva: Som rada, že je stále viac a viac spolupracovníkov, dobrovoľníkov, pretože nás Duch používa spolu na budovanie Božieho kráľovstva. Z milosti Pána slúžim už 8 rokov, ale „Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ (Skutky 10:34-35)

Všetko sa začína prvým krokom. Kristus nestavia mosty, ale búra múry: múry strachu a predsudkov, a namiesto nich buduje puto lásky. Nikdy som si nemyslela, že budem plakať, smiať sa, modliť sa, spievať, jesť spolu s Rómami. Len k nim treba pristúpiť so slovom Bažím, bibliou, dobrým slovom, piesňou. Kto nedokáže, toho poprosím, aby sa pomodlil za tých, ktorí prvý krok urobili.

Referentka rómskej misie

Som Zsuzsanna Tóth, pochádzam z Vyšných Valíc, okres Rimavská Sobota. Po ukončení strednej školy pedagogickej som na univerzite v Komárne vyštudovala odbor maďarský jazyk a literatúra a katechetika. Potom som popri vyučovaní náboženskej výchovy absolvovala doktorandské štúdium na katedre teológie v odbore praktická teológia.

Svoju misijnú službu som začala ako dobrovoľníčka. V službách našej cirkvi pôsobím už pomaly 4 roky ako referentka rómskej misie Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvi. Vďaka Pánu Bohu, čoraz viac ľudí si otvára svoje srdce službe a prijatiu viery, a na druhej strane voči Božiemu slovu.

Pretože misijná služba pôsobí dvoma smermi, rada by som vám stručne porozprávala, čo mi dala a stále dáva: Som rada, že je stále viac a viac spolupracovníkov, dobrovoľníkov, pretože nás Duch používa spolu na budovanie Božieho kráľovstva. Z milosti Pána slúžim už 8 rokov, ale „Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ (Skutky 10:34-35)

Všetko sa začína prvým krokom. Kristus nestavia mosty, ale búra múry: múry strachu a predsudkov, a namiesto nich buduje puto lásky. Nikdy som si nemyslela, že budem plakať, smiať sa, modliť sa, spievať, jesť spolu s Rómami. Len k nim treba pristúpiť so slovom Bažím, bibliou, dobrým slovom, piesňou. Kto nedokáže, toho poprosím, aby sa pomodlil za tých, ktorí prvý krok urobili.

Naši podporovatelia

Charitatívna organizácia protestantských cirkví vo Švajčiarsku (HEKS) poskytuje pre cirkevné zbory Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku možnosť uchádzania sa o granty na pomoc pre znevýhodnené skupiny detí po dobu troch rokov. Granty je možné použiť na programy podporujúce budovanie komunít, rozvíjanie zručností, doučovanie žiakov, akými sú napríklad: vzdelávací program (Tanoda), „domy bezpečného štartu“, programy pre bábätká a mamičky, ale aj voľnočasové aktivity, športové a hudobné aktivity.

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX